Penzion U TŘÍ RŮŽÍ Rezervovat růže
Obchodní podmínky

Storno podmínky

Storno poplatky při zrušení pobytu:

V případě zrušení rezervace ze strany hosta se host zavazuje toto sdělit ubytovateli neprodleně, kdy je mu tato skutečnost známa a učiní tak e-mailem na adresu ubytovatele.
V případě zrušení do 41 dnů před začátkem pobytu, je možné se písemně domluvit na jiném, jednom, závazném termínu čerpání ubytování. V případě zrušení 40 dnů a méně před začátkem pobytu, je rezervační záloha nevratná v plné výši, doplatek 50% ceny za ubytování zůstává splatný v objednaný den nástupu na ubytování. Náhradní termín není možný. Jedinou možností je, že host za sebe pro tento termín zajistí jiného hosta. Doporučujeme budoucím hostů pojištění pro zrušení pobytu z jakéhokoli důvodu.

Doplňující obchodní podmínky

Zpracování osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prosíme, věnujte čas přečtení informací o ochraně osobních údajů.

Proč shromažďujeme informace?

Informace jsou shromažďovány s cílem usnadnit proces rezervace mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytovacích služeb. Nabídnout Vám další služby tam, kde dáváte souhlas k takovým nabídkám a/nebo nám pomohou zlepšit tento proces pro budoucí použití.

K jakým účelům shromažďujeme informace?

- Průběh nebo podpora činnosti rezervačního proces
- Proces dobrovolné registrace zákazníka k odběru newsletteru
- Statistické používání systému k jeho možnému vylepšen
- Není žádné jiné použití shromážděných informací, především informace nejsou nikdy předány bez souhlasu třetím stranám

Kdo má přístup k některým, nebo všem shromážděným informacím?

- Poskytovatel ubytovacích služeb, u kterého se bude realizovat Vaše rezervace
- Poskytovatel webových stránek a rezervačního formuláře Instituce, které k tomu mají oprávnění

Jaký přístup garantujeme našim návštěvníkům ke shromážděným informacím, které se jich týkají?

- Přístup ke všem shromážděným informacím je umožněn kdykoliv na požádání.
- Pokud jste přesvědčeni, že naše webové stránky nebo systémy shromáždily nesprávné informace nebo chcete jakékoliv informace rozporovat, prosíme, kontaktujte nás.

Podmínky Cookies

Co jsou Cookies?

Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů.

Na našich stránkách používáme pouze tzv. Funkční cookies, které slouží pouze ke správné funkčnosti našich stránek, a aby bylo možné dokončit proces rezervace s co nejmenšími obtížemi. Dále jsou z hlediska nutnosti používány krátkodobé tzv. „session cookies“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookies“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle, nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookies ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookies a nastavení Vašeho prohlížeče).

Žádné další cookies vědomě nepoužíváme, tedy žádné tzv. analytické a marketingové. Pokud nás a Vás na našich stránkách někdo špehuje, tak je to bez našeho vědomí a my mu neudělili souhlas, ba naopak, s tím nesouhlasíme. Jenže s tím nic nenaděláme, protože se jedná o tak velké společnosti (např. Google, Amazon, ...), že to je prostě marné.

Obchodní podmínky

Účastníci smluvního vztahu:

a)Poskytovatel: RECRUITER s.r.o., Lucemburská 16, 130 00 Praha, IČ 27129322, (dále jen „poskytovatel“).

b) Zákazník: jako fyzická či právnická osoba (dále jen „zákazník“).

Předmětem těchto obchodních podmínek poskytovatele (dále jen „OP“), je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb v ubytování spravovaných poskytovatelem, OP jsou nedílnou součástí všech ujednání, pokud nejsou obchodní vztahy upraveny smlouvou, ve které je uvedeno jinak. Potvrzením nabídky poskytovatele, resp. objednávky zákazníka (dále jen „nabídka“) - uznává zákazník následující OP za závazné pro všechna plnění související s předmětem OP.

1. Ceny a služby

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech poskytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena při rezervaci, která je zákazníkovi zaslána elektronickou poštou. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpi. Poskytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu, případně pobyt bez náhrady a jakékoliv finanční kompenzace zákazníkovi zrušit.

2. Vratná kauce

Zákazník při nástupu neskládá vratnou kauci.

3. Zrušení pobytu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu info@u3ruzi.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

4. Platnost

Tyto OP podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování vykonané přes rezervační systém, nebo e-mailem.

5. Platební podmínky

Rezervaci je potřeba provést pře Rezervační formulář a uhradit platbu 50 % z ceny závazně objednaného ubytování. Tato platba je nevratná. Doplatek 50 % ceny za ubytování je hosty uhrazen před příjezdem, nebo v den příjezdu na ubytování v hotovosti, platební kartou, QR kódem. V případě, že se jedná o firemní pobyt a platba je možná pouze bankovním převodem a je potřeba 50 % doplatek připsat na náš účet ještě před příjezdem.  Rezervace je závazná v okamžiku připsání platby na náš účet. V případě, že platba není uhrazena do 5 kalendářních dnů, je rezervace zrušena a ubytovatel má právo obsadit tento termín jinými hosty. Zaplacením objednavatel potvrzuje závaznost objednávky a následného doplatku ceny ubytování. 
Celkovou cenu za ubytování je možné také uhradit celou, neprodleně po objednání ubytování. Výjimečně a po domluvě lze ubytování rezervovat a hradit mimk Rezervační formulář. Při této variantě je rezervační platba 100% z ceny. Platba za další služby, jako je stravování, konzumace, degustace a další, jsou hrazeny zvlášť dohodou. Všechny tyto služby jsou hosty a zejména společnostmi uhrazeny ještě před odjezdem z ubytování.

Platba je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána na účet poskytovatele. Po dohodě s poskytovatelem má zákazník možnost zaplatit za poskytnuté služby hotově či platební kartou.

Veškeré platby budou uskutečněny v měně, která odpovídá měně uvedené v potvrzené nabídce.

6. Online platby

Poskytovatel platební brány, společnost Comgate, a.s., odkazu na stránku: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
Informace o platebních metodách - platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby najdete zde:

https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

Kontaktní údaje na společnost Comgate:
Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

7. Reklamace

Reklamaci služeb poskytnutých poskytovatelem je zákazník povinen uplatnit u osoby, jež podle potvrzené nabídky zařizuje jeho objednávku, je-li tato osoba odlišná od poskytovatele, pak je zákazník povinen s tímto uplatněním seznámit také poskytovatele. Uplatnění musí být bezodkladně po zjištění nedostatků v místě jejich poskytnutí, tj. v provozovně poskytovatele, příp. v písemné (elektronické) formě nejpozději následující den po skončení ubytování. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

8. Mimosoudní řešení sporů

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská15
12000 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

9. Ostatní ujednání

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo objednávku zrušit, popř. ji přiměřeně změnit. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, konfiskace, stávka, výluka, poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů; v případě zásahu vyšší moci není zákazník oprávněn uplatňovat vůči prodejci žádné sankce či ekvivalentní nároky.

Penzion U TŘÍ RŮŽÍ, provozovatel RECRUITER s.r.o., Lucemburská 16, 130 00 Praha, IČ: 27129322

Aktualizováno dne 8.7.2024